Ordlista

Advokat – Jurist som är medlem i Advokatsamfundet. Endast personer som är medlemmar i Advokatsamfundet får kalla sig advokater. För att bli medlem krävs jur. kand.-/juristexamen, minst 3 års praktiskt juridiskt arbete och advokatexamen. Alla advokater står under tillsyn av Advokatsamfundet.

Advokatsamfundet – En privaträttslig sammanslutning, där landets alla advokater ingår. Bara den som är ledamot av samfundet får använda titeln advokat.

Allmän domstol – Tingsrätt, hovrätt och Högsta Domstolen.

Anhållande – tillfälligt frihetsberövande av en person som gripits som misstänkt för ett brott. Anhållande beslutas av åklagare.

Anmodan – Uppmaning.

Anstånd – Till­stånd att skjuta upp ut­förandet av viss handling, till exempel att yttra sig till en domstol.

​Asyl -Rätt för person/flykting att uppe­hålla sig i ett främmande land.

Belastningsregister – Register med uppgifter om en persons påföljder för brott.

Bestrida – Tillbaka­visa eller förneka på­stående eller anklagelse.

Bevisbörda – Skyldighet att försöka bevisa sina på­ståenden.

Brottmål – När någon begår en handling som kan straffas enligt lag och brottet ska tas upp i domstol heter det brottmål.

Böter – påföljd för ett brott som innebär att man betalar pengar till staten.​

Civilrätt​ – Privaträtt; berör förhållanden mellan privatpersoner och andra privata rättssubjekt  såsom organisationer, företag med flera.

Culpa – Vårdslöshet eller oaktsamhet. Den som genom vårdslöshet eller oaktsamhet vållar skada är ersättningsskyldig enligt skadeståndslagen.

Delgivning – Ett samlingsbegrepp för olika metoder som domstolar och andra myndigheter kan använda för att skicka eller lämna handlingar till den som berörs av ett ärende.​​

Dom – Slutligt avgörande av domstol.

Dödsbo – En avliden persons kvarlåtenskap

Frivård – Kriminalvård som sker utanför anstalt, exempelvis skyddstillsyn.

Föreläggande – Krav; till exempel föreläggande från domstolen att yttra sig över något.

​​Förlikning – Frivillig överenskommelse mellan parterna.

Försvarsadvokat – Se offentlig försvarare

Förvaltningsdomstol – Förvaltningsrätt, kammarrätt, Högsta Förvaltningsdomstolen, migrationsdomstol och Migrationsöverdomstolen.

Giftorättsgods – Giftorättsgods är något som ska ingå i en bodelning i samband med äktenskapsskillnad eller om någon av makarna dör.

Grund – Anledningen till varför man anser att domstolen ska döma på visst sätt.

Gärningsman – Den person som har begått ett brott.

Häktning – En brottsmisstänkt frihetsberövas genom att placeras i häkte i avvaktan på att åtal väcks och dom meddelas.

Interimistiskt yrkande –  Ett yrkande om att få ett beslut om vad som ska gälla fram till dess att slutligt beslut meddelas i frågan. Interimistiska yrkanden är vanliga i vårdnadsmål.

Juridiskt ombud – Advokat eller annan jurist som hjälper dig i rättsliga frågor och har fullmakt att företräda dig i den rättsliga angelägenheten.

Kärande – För att en tvist ska prövas av domstol krävs att en ansökan om stämning ges in till tingsrätten. Den som ansöker om stämning kallas kärande. Den som ansökan riktas mot, kärandens motpart, kallas svarande.

Laga kraft – Ett beslut eller en dom vinner laga kraft när det inte längre kan överklagas. Beslutet eller domen blir då verkställbar.

Likvidation – En likvidation innebär att ett bolag eller en förening löses upp efter det att skulderna betalats och eventuellt överskott fördelats mellan aktieägarna. Likvidation kan ske både frivilligt eller genom tvång.

Mened​​ – När någon medvetet ljuger under ed, exempelvis under ett vittnesförhör.

Målsägande – Den person som utsatts för ett brott, dvs brottsoffret.

Målsägandebiträde – Advokat eller jurist som biträder målsäganden i ett brottmål. Det är oftast aktuellt vid allvarligare våldsbrott eller övergrepp. Staten ersätter kostnaderna för ett målsägandebiträde.

Offentlig försvarare – En offentligt försvarare förordnas av domstolen och är oftast advokat. Den offentliga försvararen företräder och stödjer den brottsmisstänkte.

Offentligt biträde – Ett juridiskt biträde som hjälper en person i ett förvaltningsrättsligt mål, exempelvis migrationsmål eller i ett mål om tvångsvård.

Rättshjälp – Statlig ekonomisk hjälp att täcka sina rättegångskostnader. Hjälpen är inkomstprövad och i första hand ska en person ha en rättsskyddsförsäkring.

Rättsskydd – Ett försäkringsskydd som i de flesta fall ingår i hem- och villaförsäkringar. Försäkringen kan ersätta dina kostnader för ett ombud, till exempel en jurist eller advokat, som hjälper dig i en rättslig tvist. Då behöver du bara betala självrisken.

Uppsåt – En person har haft uppsåt om han eller hon gjort något med avsikt. I brottmål krävs i regel uppsåt för att en gärning ska vara straffbar.

Äktenskapsförord – Skriftligt avtal om vad som ska vara enskild egendom i ett äktenskap. Handlingen registreras hos Skatteverket. Ett äktenskapsförord kan ingås både inför och under ett äktenskap.

Åtal – Talan som väcks vid domstol om ansvar för brott.